Algemene Voorwaarden De Beeldunie, Verkoop Fotokunst

1. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden en definities

1.1. De onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, (rechts)handelingen, verplichtingen en overeenkomsten welke verband houden met het aanbieden van en verkoop door De Beeldunie van Fotokunst aan de Klant.

1.2. In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gebruikt:
Algemene Voorwaarden: De onderhavige algemene voorwaarden;
De Beeldunie: De Beeldunie;
Fotograaf: De maker c.q. fotograaf van de Fotokunst;
Fotokunst: De fotografisch werken die door De Beeldunie, in een beperkte oplage, te koop worden aangeboden als fotokunst, te weten als afdruk en/of vergroting in een nader door de Klant te bepalen uitvoering;
Klant: De partij aan wie De Beeldunie Fotokunst aanbiedt, verkoopt en/of levert.

2. Informatie website

2.1. Aan de informatie zoals wordt vermeld op de website van De Beeldunie, zoals de prijzen, formaten, beschikbaarheid en oplages, kunnen door de Klant geen rechten jegens De Beeldunie worden ontleend. Deze informatie is vrijblijvend en onder voorbehoud van mogelijk (druk- en zet)fouten. De Beeldunie is ter zake niet aansprakelijk en kan in voorkomend geval een met de Klant gesloten overeenkomst ontbinden zonder gehouden te zijn tot betaling van schadevergoeding, doch onder terugbetaling van het reeds door de Klant betaalde bedrag. Indien De Beeldunie ontdekt dat sprake is van een druk- of zetfout en de Klant ter zake een bestelling heeft geplaatst en/of een overeenkomst met De Beeldunie heeft gesloten dan zal zij de Klant daarvan onverwijld op de hoogte brengen en met hem in overleg treden.

3. Totstandkoming koopovereenkomst

3.1. De Klant kan via de website van De Beeldunie Fotokunst kopen. De koopovereenkomst komt tot stand nadat de Klant zijn bestelling heeft geplaatst, de koopprijs door De Beeldunie is ontvangen en De Beeldunie de Klant de aankoopbevestiging en de factuur heeft toegezonden. Indien de betreffende Fotokunst niet langer beschikbaar is, is De Beeldunie gerechtigd de koopovereenkomst te ontbinden zonder ter zake enige vergoeding te zijn verschuldigd aan de Klant.

3.2. De Beeldunie behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten van de Klant niet te accepteren.

3.3. Door het plaatsen van de bestelling en betaling van de koopprijs verklaart de Klant dat hij kennis heeft genomen van en akkoord is met toepasselijkheid van de onderhavige Algemene Voorwaarden en aanvaardt hij dat eventueel door hem zelf gehanteerde algemene voorwaarden geen toepassing zullen vinden.

4. Oplage, certificaat van echtheid

4.1. De door De Beeldunie aangeboden Fotokunst wordt in beperkte oplage verkocht als Fotokunst.

4.2. De Fotokunst wordt door De Beeldunie voorzien van een certificaat van echtheid en/of signering door de Fotograaf.

5. Rechten

5.1. Op de Fotokunst berust auteursrecht van de Fotograaf (hetgeen onder meer wordt beschermd door de Auteurswet).

5.2. De Fotokunst wordt verkocht voor decoratief gebruik door de Klant. Het is de Klant niet toegestaan de Fotokunst voor andere doeleinden te (doen) gebruiken, waaronder doch niet beperkt tot het verveelvoudigen, bewerken en/of gebruik voor commerciële doeleinden. De Klant is aansprakelijk indien hij de Fotokunst voor de niet toegestane doeleinden aanwendt (doet aanwenden) en vrijwaart De Beeldunie voor aanspraken van derden, waaronder de Fotograaf, ter zake. Alle door De Beeldunie ter zake daadwerkelijk de maken kosten zijn door de Klant verschuldigd.

6. Prijzen en betaling

6.1. De Beeldunie behoudt zich het recht voor de op de website getoonde prijzen aan te passen.

6.2. Alle op de website vermelde prijzen zijn exclusief bezorgingskosten.

6.3. Na het plaatsen van een bestelling dient de Klant de prijs aan De Beeldunie te voldoen. Mocht na betaling blijken dat de Fotokunst niet meer beschikbaar is, dan zal De Beeldunie de Klant hier binnen vijf werkdagen van op de hoogte brengen en de prijs direct terugbetalen.

7. Levering

7.1. Na ontvangst van de betaling neemt De Beeldunie contact op met de Klant om de datum vast te stellen waarop de aflevering van de Fotokunst bij de Klant zal plaatsvinden. De leveringstermijn bedraagt circa tien werkdagen na bestelling en betaling door de Klant. Deze leveringstermijn geldt niet als fatale leveringstermijn.

7.2. De Beeldunie kan de Fotokunst, op kosten van de Klant, doen bezorgen op een door de Klant te bepalen adres. Het is ook mogelijk dat de Klant de Fotokunst zelf ophaalt op een door De Beeldunie aan te geven adres. Indien de Klant, bij een bezorging op een door de Klant aan te geven adres, tijdens de overeen-gekomen datum niet op de plaats van aflevering aanwezig is, dan zal vervoerder contact opnemen met de Klant om een nieuw tijdstip voor de levering af te spreken. De kosten van de hernieuwde levering komen voor rekening van de Klant.

7.3. De Klant dient de Fotokunst bij aflevering, in bijzijn van de vervoerder grondig te inspecteren op eventuele beschadigingen en andere gebreken. In het onverhoopte geval dat de Fotokunst is beschadigd en/of gebreken vertoont dient de Klant, op straffe van verval van zijn rechten ter zake ten aanzien van De Beeldunie, de aard van de schade gedetailleerd te vermelden/omschrijven op de transportbrief van de vervoerder en deze transportbrief dient ondertekend te worden door de Klant en de vervoerder. Ingeval van beschadigingen of gebreken wordt de Fotokunst direct weer meegenomen door de vervoerder en zal De Beeldunie kosteloos zorgdragen voor aanlevering van een nieuw werk van de betreffende Fotokunst. De Klant heeft geen recht op ontbinding van de overeenkomst of restitutie van het door hem betaalde bedrag.

7.4. Indien geen schade en/of gebreken wordt geconstateerd, ondertekent de Klant de transportbrief. De ondertekening geldt als verklaring van de Klant dat hij de Fotokunst in goede staat heeft ontvangen. Op dat moment gaat het risico ter zake van de afgeleverde Fotokunst over op de Klant. Eventuele schade die nadien ontstaat of geconstateerd wordt, kan niet worden verhaald op De Beeldunie.

8. Ontbinding (koop)overeenkomst

8.1. Omdat de Fotokunst tot stand is gebracht overeenkomstig de specificaties van de Klant (afmeting, materiaal etc.) en de Fotokunst op basis van de bestelling speciaal voor de Klant wordt vervaardigd is de Fotokunst persoonlijk van aard en heeft de Klant niet het recht om na aflevering van de Fotokunst de (koop)overeenkomst te ontbinden en/of de Fotokunst te retourneren. Omdat De Beeldunie hecht aan tevreden klanten is zij wel bereid, mocht de Klant niet tevreden zijn, ter zake in overleg te treden om te bezien of een oplossing mogelijk is. Onder omstandigheden is De Beeldunie bereid Fotokunst terug te nemen en te ruilen voor andere Fotokunst, onder de voorwaarden dat de Fotokunst onbeschadigd is, de Klant zich ter zake binnen vijf dagen na aflevering bij De Beeldunie heeft gemeld en de Klant alle gemaakte kosten vergoedt (waaronder de druk- en omlijstingskosten, de vervoerkosten en een vergoeding voor de afwikkelingskosten). Er vindt geen restitutie plaats van door de Klant betaalde bedragen, mocht de nieuwe bestelling een lager bedrag betreffen.

9. Aansprakelijkheid

9.1. De weergave van de Fotokunst op de website van De Beeldunie geldt slechts ter indicatie en De Beeldunie garandeert niet dat zulks een waarheidsgetrouwe weergave van de Fotokunst betreft.

9.2. De Fotokunst wordt uitgevoerd in een hoge drukkwaliteit. De Beeldunie laat de door haar verkochte Fotokunst door een professionele drukker vervaardigen. De Beeldunie verstrekt een garantie van drie jaar (na aflevering van de Fotokunst) op het kleurbehoud van de Fotokunst, mits de Fotokunst onder normale omstandigheden (normale luchtvochtigheid en niet in fel licht) is gebruikt. Na het verstrijken van voor-noemde termijn van drie jaar aanvaardt De Beeldunie geen aansprakelijkheid meer en vervallen eventuele rechten van de Klant.

9.3. Onverminderd de op de Klant rustende inspectieplicht bij aflevering van de Fotokunst (en de gevolgen die gelden indien daaraan niet wordt voldaan door de Klant), geldt dat de Klant op straffe van verval van zijn rechten jegens De Beeldunie eventuele klachten binnen twee maanden na ontdekking aan De Beeldunie dient mee te delen.

9.4. De Beeldunie is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst met de Klant, tenzij deze is te wijten aan opzet of grove schuld. Aansprakelijkheid voor in-directe schade is uitgesloten. De aansprakelijkheid van De Beeldunie is in alle gevallen gelimiteerd tot €1.500.

10. Slotbepalingen

10.1. Van de Algemene Voorwaarden afwijkende bepalingen gelden slechts indien deze schriftelijk zijn overeengekomen tussen Partijen. Eventueel door de Klant gehanteerde algemene voorwaarden worden van de hand gewezen en hebben geen gelding.

10.2. Op de rechtsbetrekkingen tussen Partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.